post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Optimale vannverdier i et korallrevsakvarium

Optimale vannverdier i et korallrevsakvarium
6. november 2014 admin

Av Ken Tran

God vannkvalitet er et krav for å holde akvarium. For at dyrene i akvariet skal trives må vi etterlikne vannkvaliteten som finnes i det naturlige sjøvannet, etter beste evne. Enda mer viktig er dette hvis en ønsker å holde fisker og koraller som er spesielt sensitive. Jeg er ingen kjemiker, og har svært begrensede kunnskaper rundt dette. Derfor skal jeg her kun lage en kort oversikt over de optimale vannverdiene som en bør ha kontroll over, uten lange utdypninger:

Ammoniakk og nitritt

Vannverdier: Ammoniakk molekylAmmoniakk og nitritt regnes å være giftige for fisker og mange andre dyr i akvariet. Enkelt fortalt kommer dette som avføring fra dyrene i akvariet. Men både fôr og vann (enten fersk- eller saltvann) som tilføres i akvariet er potensielle kilder for disse stoffene. Disse to næringsstoffene er sjeldent et problem i et godt innkjørt akvarium, og omdannes relativt fort om til nitrat (Nitrogen syklusen (på engelsk)). Vanverdier: Nitrit molekylMed andre ord er disse som oftest aktuelle kun ved oppstartsperioden når bakteriekulturen etableres.
Disse to verdiene bør være ikke målbart. Med andre ord 0 ppm (parts per million).

 

Nitrat

Vannverdier: nitrat molekylNitrat er et stoff, omdannet fra nitritt og ammoniakk, som i akvariet ofte kan hope seg opp i høye konsentrasjoner. Selv om den ikke er like toksisk som de to overnevnte kan høye konsentrasjoner allikevel være lite heldig. Nitrat er god gjødsel/næring for alger og har dessuten blitt rapportet å gi svekket helse hos fisker i lengre perioder med for høy konsentrasjon. I naturlig sjøvann er konsentrasjon varierende avhengig av sted og vanndybde, rundt 0,1 – 2,5 ppm.
I akvariet bør verdien være lavest mulig, rundt 0 – 15 ppm.

Fosfat

Vannverdier: fosfatFosfat er, i likhet med nitrat, et næringsstoff vi ønsker å holde lavest mulig. Det er spesielt 2 grunnet til dette. Fosfat hemmer veksten hos koraller og, som med nitrat, gir gode vekstvilkår for alger. Kilden til fosfat er det samme som de tre overnevnte. I naturlig sjøvann vil denne verdien være veldig nær 0, men allikevel eksisterende, f.eks. rundt 0,005 ppm. (Dvs. en såpass lav konsentrasjon som våre hobbytester ofte ikke vil greie å måle).
I akvariet bør verdien også være lavest mulig, rundt 0 – 0,05 ppm.

pH

Vannverdier: pH skalapH forteller oss surhetsgraden i vannet, der høye tall indikerer basisk og lave tall surt. Vannet vi får fra springen ligger pH på omtrentlig 7, altså nøytral (pH-skalaen går fra 0 – 14). pH er ikke en verdi som lar seg enkelt justere alene. En alkalinitet over 6 dKH og kalsium over 400 ppm, samt god oksygenering/sirkulasjon er ofte oppskriften til en optimal pH-verdi. I naturlig sjøvann er vannet noe mer basisk enn ferskvann, altså en pH rundt 8,0.
I akvariet bør derfor pH-verdien også være noe rundt 8,0, f.eks. mellom pH 7,8 – 8,5.

Alkalinitet

Vannverdier: Alkalinitet (KH)Alkalinitet, ofte omtalt som KH, er en av tre viktige elementer for spesielt hold av koraller. For det første vil stoffet bidra til at pH-verdien holder seg stabil. For det andre er dette også et stoff som dyrene i akvariet tar til seg for å vokse.
Det er en sammenheng mellom alkalinitet og kalsium. Ved en for høy KH-verdi og kalsiumverdi vil det skje en utfelling, hvilket betyr at væsken går over til fast form. En høy KH-verdi betyr mindre kalsium oppløst i vannet og motsatt. Imidlertidig er det slik at verdiene vi ønsker å oppnå er langt lavere enn grensen for at utfelling skal kunne skje. I naturlig sjøvann ligger denne verdien rundt 8 dKH.
I akvariet er det derimot flere meninger på hva den optimale verdien skal være, men f.eks. verdier mellom 6 – 10 dKH bør være greit. Verdier under 4 og over 14 dKH bør derimot unngås.

Kalsium

Vannverdier: KalsiumKalsium er et essensielt stoff for oppbyggingen av et korallrev. Koraller, invertebrater og (nyttige) alger er helt avhengig av stoffet for å vokse og overleve. Det har vist seg at konsentrasjonen av kalsium ikke bare er avhengig av alkalinitet, men også av magnesium. Spesielt ved lave magnsesiumverdier gjør det vanskelig å oppnå ønsket nivå av kalsium. I sjøvannet er kalsiumverdien mellom 380 – 500 ppm.
I akvariet er det vanlig med en verdi rundt 400 ppm. Unngå verdier under 250 ppm og over 550 ppm.

Magnesium

Vannverdier: MagnesiumMagnesium er det siste grunnstoffet ,som ofte blir omtalt, sammen med de to overnevnte. I likhet med de andre forbrukes dette også av dyrene. I tillegg har den en annen viktig funksjon som hindrer utfelling av kalsium skal kunne skje. I sjøvannet er magnesiumen rundt 1300 ppm.
I akvariet er det derfor også vanlig å holde en nivå rundt f.eks. 1200 – 1400 ppm, men aller helst rundt 1250 – 1350 ppm.

Felles for de tre overnevnte ved for lave verdier er begrenset vekst hos koraller, men også for fisker som trenger dette for deres skjelettoppbygging. Ved for høye verdier vil utfelling av stoffene kunne skje som fører til at dyrene ikke vil kunne nyttegjøre seg av stoffene.

Temperatur

Vannverdier: temperaturOptimalt verdi er avhengig av hvilken dyr en velger å holde i akvariet sitt. I havet vil det være mulig å finne korallrev i områder med temperaturer rundt 20 – 33 grader celsius. Gjennomsnittet er allikevel rundt 26 – 28 grader.
I akvariet er det normalt med en temperatur rundt 25 grader, som gir en god sikkerhetsmargin begge veier om temperaturen skulle øke/avta.

Salinitet

Vannverdier: refraktormeterSaltkonsentrasjon, om du vil, betyr selvfølgelig konsentrasjonen av salt i vannet. Optimalt verdi er i liket med temperatur avhengig av hvor dyrene kommer fra. I havet varierer nivået omtrentlig mellom 1.023 – 1.030 SG (specific gravity). Riktig salinitet er helt avgjørende i forhold til dyrenes livslengde.
En høy salinitet gjør det enklere å opprettholde høye verdier av alkalinitet, kalsium, magnesium etc. Den vil også variere i forhold til temperaturen, der saliniteten vil stige hvis temperaturen stiger.
I akvariet er det normalt med en salinitet rundt 1.025. (Evt. noe lavere for akvarier med kun fisker, gjerne rundt 1.020).

Don’t panic

vannverdier: Don't panicTil slutt vil jeg legge til at selv om disse verdiene er det optimale, trenger en ikke å få panikk ved avvik. Nøkkelordet for suksess i et saltvannsakvarium er stabilitet. Brå endringer i vannverdier kan i verste fall føre til at dyrene dør. Foreta derfor endringer i rolig tempo, og husk at våre tester (beregnet for hobbybruk) ikke alltid er så pålitelig som vi ønsker og tror. Bruk sunn fornuft og vurder alltid om den verdien som en får fra testene virker rimelig/sannsynlig, før en gjør drastige justeringer.

 

Oppsummering verdier

I havet I akvariet
Ammoniakk 0 ppm. 0 ppm.
Nitritt 0 ppm. 0 ppm.
Nitrat Rundt 0,1 – 2,5 ppm. 0 – 15 ppm.
Fosfat rundt 0,005 ppm. 0 – 0,05 ppm.
pH 8,1 – 8,3 7,8 – 8,5
Alkalinitet rundt 8 dKH 6 -10 dKH
Kalsium 380 – 500 ppm. rundt 400 ppm.
Magnesium rundt 1200 – 1400 ppm. rundt 1250 – 1350 ppm.
Temperatur rundt 20 – 33 grader C rundt 25 grader C
Salinitet 1.023 – 1.030 SG 1.025 SG

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*